Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sevginin Zaferi

E.G. White
pubblicato da stiridye Medya

Prezzo online:
0,86

Kötülüün kayna, henüz çozülmemi bir srdr. Neden kötülük var? Nereden geliyor? Kötülüün bir sonu olacak m? Bunlar yantlanmas gereken çok onemli sorulardar.

Büyük mücadele, görünen dünyay, görünmeyen dünyadan ayran perdeyi aralamakta ve bu dünyann tüm sakinlerinin dahil olduu doaüstü sava gözler önüne sermektedir.

Kitap, urunda savatklar ey için çok önemli olan iki tarafn, iyinin ve kötünün arasndaa geçen evrensel savan nasl baladndan ve nasl sonlandrlacandan bahsetmektedir. Geçmiten, imdiki zamandan ve gelecekten söze etmekte, çok dokunakl bir ricayla ve ciddi bir uyaryla sona ermektedir. Bu kitab okurken, sanki Tanr ile röportaj yapyormu hissine kaplacaksnz.

Güzel olduu kadar çok edici bir yolculua çkmaya hazrlann. Okuduktan sonra artk anyn kii olmayacaksnz.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti , Religioni e Spiritualità » Bibbia: testi e commenti » Fede, politica e società » Religione, argomenti generali

Editore Stiridye Medya

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/12/2020

Lingua Turco

EAN-13 1230004436362

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sevginin Zaferi"

Sevginin Zaferi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima