Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Seyahatname 5-Hiyerofanilerin zinde

Yavuz Çekirge
pubblicato da Hermes Yaynlar

Prezzo online:
3,01

Kefetme tutkusu bir seyyah nereye kadar götürebilir? Öncelikle yaad corafyay kefetmeye ve anlamaya.

"Ben," der Zerdüt, "bir gezgin ve dacym; düzlüklerden holanmam ve görünüe göre uzun süre kprdamadan oturamam. Beni bekleyen kader her neyse, yaayacak daha neyim varsa, yürümek ve daa trmanmak olacak içinde."

Bir doa yürüyüçüsü olan Friedrich Nietzsche'nin sözlerini yaam felsefesi olarak benimseyen modern seyyah Yavuz Çekirge, Seyahatnâmeler dizisinin beinci kitabyla Anadolu'nun kefini sürdürüyor. Yürüyerek, fotoraf çekerek ve aratrarak dolayor Anadolu'yu. O bir doa yürüyüçüsü. Anadolu'nun az bilinen yörelerinde; dalarda ve yaylalarda fotoraf ve kültür aryor. Çektii her fotorafn arka planna odaklanarak, geçmiten kalan izleriyle bu corafyann tarihini de yeniden yazmay amaçlyor. Antik kentleri, dalar, ovalar, gölleri, kanyonlar, nehirleri ve ormanlaryla Anadolu'yu kar kar belgeleyerek yürüyor Yavuz Çekirge. ehirlerin, mahallelerin tarihini aratrp inançlar, dilleri, geçmii ve çok kültürlülüüyle yepyeni bir Türkiye haritas çizmeyi amaçlyor. Antik medeniyetleri ve mimarisiyle, geçmiin gölgesindeki günümüz Türkiye'sini

Beinci seyahatnâme kitabnda Yavuz Çekirge, bölgesel olarak bakldnda arlkl olarak Antik Ça'daki adlaryla Commagene, Cappadocia ve Galatia bölgelerinde tarihi, etnik ve arkeolojik gözlemlerde bulunarak hafzalar tazeliyor. Günümüz Türkiye'sinde Mardin, Batman, Tunceli, Elaz, Amasra, Isparta, Antalya, Nevehir ve Konya illerini de içine alan bu bölgelerin dalar, nehirleri ve insanlarn gözler önüne seriyor.

Bu kitapta Anadolu'nun kadim inanç haritasnn mistik köelerini, kutsal olan izleyerek yürüyen Yavuz Çekirge, Mardin ve Dersim'in etnik ve kültürel yapsyla Munzur Çay etrafnda oluan kutsall aratrp sorgulayarak, yöre corafyasnn tarihine yan sra hurafelere ve doaya kar giriilen katliamlara da dikkat çekiyor.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Guide turistiche e Viaggi » Consigli per il viaggio e opere generali

Editore Hermes Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057737199

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Seyahatname 5-Hiyerofanilerin zinde"

Seyahatname 5-Hiyerofanilerin zinde
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima