Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Seyahatname 6 - Stoa Fsltlarnn zinde

Yavuz Çekirge
pubblicato da Hermes Yaynlar

Prezzo online:
3,51

Yavuz Çekirge'nin bu altnc seyahatname kitab, Anadolu'da yapt yolculuklarn devam. Kitaptaki seyahat notlar, yazarn yapt gözlemler, ariv aratrmalar, söyleiler ve çektii fotoraflarla boyutlanyor. Gezilen görülen corafyann tarihi perspektifini derinlemesine aratryor; giderek sakl tarihin corafyasn kefetme unsurlar da yapt yolculuklara dâhil oluyor.
Yavuz Çekirge'nin tüm seyahat yazlarnda tarihi perspektif, görünen corafyann geçmiini aratrma ve kefetme merak görülebilir. Bu kitabnda da ilkça felsefecileri "Stoaclar"n izini sürüyor. Kbrsl Zenon'un balatt ve insani duygularn ön plana çkt stoa felsefesi, doann kurallarn izleyerek ve akl yürütmeyi ön plana alarak gerçek kavramlara varlabileceini ileri sürer. Bu felsefenin ipuçlarn izleyerek on iki bin yllk Anadolu kültür tarihini aratran yazar, bizleri ilkçadaki adlaryla Kommagene, Bitinia, Lidya, yonya, Karia, Capadocia, Lykia ve Armenie krallklar topraklarnda bir yolculua çkarr. Öte yandan günümüzde giderek tahrip edilen doal alanlar, kuruyan gölleri, yok olan ormanlar, kirlilikten ötürü hayat yerine ölüm saçan akarsularmzn içinde bulunduu durumu da gözler önüne serer. Gittii, gezdii, gördüü yerlerin hem geçmiini hem de günümüzde içinde bulunduu durumu tüm yönleriyle yanstmaya çalan yazar, gelecekte Anadolu'da doa tahribatnn yol açt ve gerçekleecek olan doal felaketlere de dikkat çeker..

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Guide turistiche e Viaggi » Consigli per il viaggio e opere generali

Editore Hermes Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057737601

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Seyahatname 6 - Stoa Fsltlarnn zinde"

Seyahatname 6 - Stoa Fsltlarnn zinde
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima