Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri

Veysel Akkaya
pubblicato da Aden Yaynevi

Prezzo online:
0,99

Abdülkâdir Geylânî hazretleri domadan önce,

babas rüyasnda Rasulüllah Efendimizi görmü. Peygamberimiz ona:

"Ey Ebû Sâlih! Allah Teâlâ bu gece sana kâmil evlâd ihsân etti. O benim olum ve sevdiimdir. Evliyâlar arasnda derecesi yüksek olacak." buyurmu.

18 yanda tarlada öküz ile çift sürerken, bir an hayvan ona dönüp; hikmeti ilahiye ile "Sen bunun için yaratlmadn" demesi üzerine annesinden izin alp ilim tahsili için Badat'a gitmi.

Badat'ta ilim tahsilinden sonra, Badat'tan uzaklap 25 yl çöllerde uzlete çekilmi ve kimseyle görümemitir.

25 yl sonra Badat'a dönmü ve tüm insanlk alemine bir hakikat günei olarak domutur.

Ömrünün sonuna kadar insalara nasihat etmi, vaazlar vermi.

On binlerce insann tövbe edip, slam' güzel yaamalarna vesile olmutur.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Aden Yaynevi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786257104753

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri"

Seyyid Abdulkadir Geylani Hazretleri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima