Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cevdet hayatn pozitif yanlarn görmeyi uzun zaman önce unutmu, öfke kontrol bozukluu olan bir postacdr. Ya ilerledikçe insanlarn sadece karanlk yanlarn görmeye balam ve tahammülsüzlüü artmtr. Gide gide paranoyak bir bireye dönüen Cevdet sonunda en yakn arkadann basksyla bir psikoloa gider. Psikologla uzun ve garip sohbetlerinin sonunda Cevdet ksaca keke elinde kötü insanlar yok etmenin bir yolu olmas gibi arzusundan bahseder. Psikolog ise Cevdet'e bir kat gösterip bu kadn sihirli olduunu anlatr. Bu kat sayesinde arzu ettii her eyi yok edebileceini söyler. Cevdet sinirlenir ve kad kendisiyle alay ettiini düündüü psikolou üzerinde dener...

te bu noktadan sonra Cevdet'in hayat daha da paranoyaklar. Çünkü cevaplar bulabilecei tek kiiyi yanllkla yok etmitir...

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Devrimekitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/08/2019

Lingua Turco

EAN-13 1230001846225

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sihirli Kat"

Sihirli Kat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima