Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Erland Månesköld är en hövisk riddare som för första gången ser sitt livs kärlek vid en sakta porlande bäck bakom sin fars slott. Det är under 1300-talets mitt och Erland tillhör en viktig släkt för landets krigsmakt. Det finns inte något utrymme för honom att leva ut i svärmerier, men när han ser den romska flickan Singoalla tvätta sig vid den porlande bäcken blir han genast förälskad. Men det visar sig snart att förälskelsen - som i stunden känns lika lätt som en fjäder - blir en tung börda för honom att bära, inte minst eftersom Singoalla är en flyktig och svårbegriplig person. Detta är en klassisk kärlekshistoria av en av Sveriges viktigaste författare. Det är också en kontroversiell roman om utanförskap och hur man betraktar svenskhet och identitet genom historien. Viktor Rydberg (1828-1895) var en svensk författare, journalist och akademiker. Han tillhör en av de främsta förnyarna av den svenska litteraturen, och har skrivit klassiker inom såväl poesi som skräcklitteratur.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fiabe, miti e leggende » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont Swedish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/02/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789176390993

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Singoalla"

Singoalla
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima