Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sint-Nikolaas en het Sint-Nikolaas-feest

Wesselius Albertus van Hengel
pubblicato da Rastro Books

Prezzo online:
0,88

Uittreksel:

Onder de zonderlinge verschijnselen, welke zich op de wereld voordoen, behoort buiten twijfel het kinderfeest, naar Sint NIKOLAAS genoemd, en hetwelk op den zesden van Wintermaand, zoo elders, als door geheel ons vaderland heen gevierd wordt. Hetzelve rust noch op staatkundige gebeurtenissen, noch op burgerlijke of godsdienstige wetten: en evenwel plant het zich van het eene geslacht op het andere over. In jaren van algemeenen rampspoed moge het minderen glans ten toon spreiden en minder genoegen opleveren; er komt echter nooit een tijd, waarin het geheel wordt nagelaten. Hoezeer de verschillende rangen en standen der maatschappij zich van elkander onderscheiden; te dezen aanzien onderscheiden zij zich niet: neen, overal, waar kinderen zijn, vereenigt zich steeds groot en klein, om, als de bepaalde dag daar is, in de viering van het feest te deelen.

Wessel Albertus van Hengel (geboren 12 november 1779 in Leiden; 6 februari 1871 daar) was een Nederlands Hervormde theoloog.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali , Religioni e Spiritualit√† » Storia delle religioni

Editore Rastro Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/09/2020

Lingua Olandese

EAN-13 1230004234128

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sint-Nikolaas en het Sint-Nikolaas-feest"

Sint-Nikolaas en het Sint-Nikolaas-feest
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima