Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Evy woont in een leuke straat. En het is een kleine straat, waar je lekker kunt spelen. Er staan normale huizen, normale bomen, normale auto's en er wonen normale mensen. Maar in één huis, in één huis wonen speciale mensen. Het is het huis tegenover Evy's huis. En het is een heel oud huis. En daar gebeuren leuke dingen. Evy is wel eens met papa en mama in het huis geweest. Overal in het huis staan oude spulletjes en verzamelingen. Het hele huis staat vol met spullen. In dit huis wonen buurman Wiebe en buurvrouw Ank. Buurman Wiebe is een grote man met een mooie witte baard en buurvrouw Ank schildert graag. Maar wat buurman Wiebe graag doet, ga ik je straks vertellen......maar alleen als je het geheim houdt.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Avventura, giallo, thriller

Editore Remco Op Den Dries

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/09/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9780463682227

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sinterklaas woont bij ons in de straat"

Sinterklaas woont bij ons in de straat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima