Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Annem her zaman, ah, ite üzgün, ite çok acl Bir de kalp hastasyd; hiçbir zaman inesine, ilacna, tedavisine devam etmedi. Her gün ölmek istedi. Kz kardeimden sonra, alt sene sonra öldü. Babam kendinden öteledi, istemedi yannda. Hayat dolu, scak bir insand, ama ite ar üzgündü, yani hem yayordu hem yaamyordu."

Madmak, 2 Temmuz 1993'ten beri Türkiye tarihinin en karanlk günlerinden birinin addr. Madmak Oteli, o gün Sivas'ta yaplacak kültürel bir etkinlii "dinsizlik"le, "zndklk"la suçlayan bir linç topluluu tarafndan saatlerce kuatld, sonuçta etkinlik için ehre gelen otuz üç kii katledildi, elli bir kii ar yaraland. Ölenlerin ardnda yasl aileler, yaknlar, anneler, babalar, kardeler kald. Onlar katliamn hesabnn sorulmas, hayatlarn kaybedenlerin ansnn yaatlmas, o gün olanlarn bir daha yaanmamas için mücadele ettiler, ediyorlar. Öte yandan evlerin, odalarn içinde keder hep vard ve onlarca yl sonra, bugün de varln hâlâ sürdürüyor. Ozan Çavdar, Sivas Katliam'nda yaknlarn kaybeden ailelerle görüerek bellek mücadelelerinin arka plannda kendini hep hissettiren yas, kaypla nasl baa çktklarn aratrp, bizzat onlarn dilinden aktaryor. Zeynep Altok Akatl, Eren Aysan ve Yeter Gültekin ile yapt görümelerin yan sra kamuoyunca daha az bilinen, ama kayplarnn hatrasn yaatmak için didinen Pir Sultan Abdal Kültür Dernei çevresindeki ailelerin sesini de kitabna tayor. Sivas Katliam: Yas ve Bellek, yaknlarn katliamda kaybeden ailelerin samimi duygularnn, düüncelerinin iitilecei ilk akademik aratrma olma özelliini tayor

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750530913

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sivas Katliam"

Sivas Katliam
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima