Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Di bin tava biharê de, li ber deriyê mala me, li ser taîja mûyî, serê min li ser balgihê, gitî ez bi xew ve biçûma. Ji nikê ve rabûme ser xwe. Min pêlavên xwe kirin lingê xwe û berê xwe da besta ku bê rawest ava xwe dianî berdida bendava ku ji roja hate çêkirin, her titê me guherand. Best û best, ber bi avzêmka bestê ve diçûm.

"Siwarê Ewran", gel gitlerle dolu bir corafyada yaanm bir çocukluun, çocuk hayalleriyle yorulan, geçmile imdiden gelecee uzanan bir dünyann resmidir.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/03/2015

Lingua

EAN-13 9786053311027

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Siware Ewran"

Siware Ewran
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima