Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Siyasal Dilde Huzur Söylemi

Ulus Baker
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
4,32

"Karlatmz bu `politik' slâm belki `iktidara' bile gelebilir. Ama gerçek anlamda toplumsal yaanty dönütürme yetisine sahip deildir. Bunun temel nedeni ise, slâmi projelerin slâm'dan ve tek tanrc dinlerden bile önce toplumsal yaama içkin olarak bulunan bir `heteroloji' bilgisine sahip olmamalar, hattâ ifade edildikleri yerde onlara katlanamamalardr. `Bizim iktidarmzda her görü kendini ifade edebilecek' düzleminde verilen bir söz, slâm'n `otokton', dolaysz bir vaadi olmaktan çok, siyasal güç istemi içinde, `bükemediin eli öp' misali rza göstermek zorunda kald bir `görü bildirme' sözüdür."

Ulus Baker'in yüksek lisans çalmas olan bu küçük kitap, onun sonraki metinlerinde izledii teorik hatlarn ipuçlarn içeriyor: Deleuze ve Guattari'nin rizomatik kavray, Spinoza'nn yorumsamac teolojisi, Virilio'nun hz ve hareket kavram, kanaat toplumu vb Çalmann dorudan konusu ise slâmc söylemdir. Ulus Baker, özellikle dinî söylemin modern kanaat diline dönümesine ve kanaatlerle kimliklerin "kurulum" süreçlerine bakyor. slâmcln kapitalizme ahlâkî muhalefet söylemi ile onunla "iyi geçinme" performans arasndaki uyuma eiliyor. Bir yandan da, slamclkla ilgili kullanlagelen kavramlarn hepsine çelme takyor Ulus Baker, onu yorumlamaya dönük kavramsal çerçeveleri sorguluyor.

Olanca canllyla, "genç" bir Ulus Baker metni.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750530975

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Siyasal Dilde Huzur Söylemi"

Siyasal Dilde Huzur Söylemi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima