Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Självporträtt (är läpparna på något särskilt sätt när de väntar)

Helena Österlund
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,52

Det finns en mor och en dotter. En trädgård med äpplen. Väntan. Och där finns tillvarons gränser, moderns död. I sin tredje bok rör sig Helena Österlund försiktigt i kanten av drömmarna och minnena. Varsamt känner hon av tingens ytor, utan att riktigt kunna veta var de börjar. Vad är barn och vad är vuxen, vad är djur och vad är människa, vad är verklighet och vad är fantasi? "Dottern lekte att det var hon som hade moderns längd. Då var hon och modern precis lika höga. Det gjorde inte att de blev lika på några andra sätt. Men längden. Längden var precis likadan."

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/08/2015

Lingua Svedese

EAN-13 9789100155353

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Självporträtt (är läpparna på något särskilt sätt när de väntar)"

Självporträtt (är läpparna på något särskilt sätt när de väntar)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima