Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Skarlataj veloj. La ora eno. Kuranta sur ondoj. Mallongaj rakontoj

Aleksandro Grin
pubblicato da Monda Asembleo Socia

Prezzo online:
3,12

Aleksandro Grin (vera nomo Aleksandr Stepanovi Grinevskij) (1880-1932) klasika rusa verkisto, romantika realisto. En la juneco li vagadis dum ses jaroj, laboradis kiel matroso, aristo, orlavisto, terfosisto, aktoro de vaganta cirko k.t.p. En 1902 pro ekstrema mizero li iis volontula soldato, proksimiis al socialistoj-revoluciuloj, dizertis kaj okupiis pri konspira revolucia laboro. En 1903-1910 li plurfoje estis arestita kaj ekzilita, kelkfoje fuis, lois kun falsaj pasportoj. Grin komencis verki en 1906, post tiam li forlasis la revolucian agadon kaj okupiis pri verkado. En 1912-1917 Grin publikigis irka 350 mallongajn rakontojn. Post 1923 li verkis anka kvin romanojn. Romantika, fantasta verkisto, bonega pejzaisto kaj subtila psikologo, Grin scipovis vastigi la kadrojn de la ordinara vivo kaj montri ian poeziecon, trovi en la tragika realeco revon pri homa felio. La noblaj herooj de Grin loas en elpensitaj urboj: Liss, Zurbagano, Gel-Gju. Liaj idealaj imagoj de amo, belo kaj homeco estas plenaj de alta humanisma senco.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Monda Asembleo Socia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/03/2018

Lingua

EAN-13 9782369601364

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Skarlataj veloj. La ora eno. Kuranta sur ondoj. Mallongaj rakontoj"

Skarlataj veloj. La ora eno. Kuranta sur ondoj. Mallongaj rakontoj
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima