Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Kylas hukommelse er blevet visket ud; hendes minder er væk; og hendes personlighed er blevet nulstillet. Hun er blevet SLETTET!

Regeringen hævder; at hun har været en terrorist; og at de nu vil give hende en ny chance - forudsat at hun følger deres regler.

Men en hvisken fra fortiden spøger i Kyla's hoved. Der er nogen; der ikke taler sandt; og hun er langt fra overbevist om; at tingene er; som de ser ud.

Hvem kan hun overhovedet stole på i sin søgen efter sandheden?

Første del i en trilogi. Historien kan gå under betegnelsen dystopisk thriller; målgruppen er unge fra 12 år. Til de samme læsere; som kan lide Hungergames.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Slettet 1 - Slettet"

Slettet 1 - Slettet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima