Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Slikar i rat

Stefan Hertmans
pubblicato da Publishdrive

Prezzo online:
13,79

Život Urbaina Martiena - umjetnika, vojnika, ovjeka koji je preživio strahote Prvoga svjetskoga rata - pohranjen je u dvjema bilježnicama što ih je za sobom ostavio nakon smrti. Kada ih više od tri desetljea poslije otvori njegov unuk, pisac, pred njim e se odškrinuti vrata u cijeli jedan davno nestali svijet. Tko je doista bio Urbain Martien? Djeak koji krajem 19. stoljea odrasta u obitelji siromašnog slikara fresaka? Momi koji miješa oeve boje i prkosi smrti radei u strievoj kovanici? Mladi kojega e jedan od najstrašnijih ratnih sukoba iz slikara pretvoriti u vojnika, ili muškarac koji e oženiti sestru svoje voljene i svoju sudbinu nositi kao tajnu, sve dok je ne otkrije njegov unuk, desetljeima poslije?
Hertmansov Slikar i rat jedan je od onih nesvakidašnjih romana koji se vole i ne zaboravljaju. Pripovijedajui priu jednoga ovjeka, on na trenutak oživljava sliku njegova vremena, pokazujui nam kako su živjeli, ljubili, sanjali i razmišljali ljudi koji su nas donijeli na svijet. Prepun živopisnih detalja, meditacija o slikarstvu i glazbi, ovaj fascinantni dijalog mrtvoga slikara i njegova unuka dragocjen je susret prošlosti koju smo zaboravili i sadašnjosti koju sve manje razumijemo.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532668193

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Slikar i rat"

Slikar i rat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima