Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sömngångarnätter på vakna dagar [1884-90] brukar kallas Strindbergs mest originella diktsamling, tematiskt sammanhållen i fyra sviter om natten och en om uppvaknande, som på olika sätt polemiserar mot gängse uppfattningar om vetenskap, historia och smak.

August Strindberg [1849-1912] är sin egen litteraturhistoria, som en av de mest ryktbara, innovativa och mest produktiva svenskspråkiga författarna någonsin. Internationellt betraktas han som en av de största dramatikerna i modern tid, och ett flertal av hans prosaverk, i olika genrer, räknas till de viktigaste i vår klassiska kanon.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/09/2014

Lingua Svedese

EAN-13 9789176450055

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sömngångarnätter på vakna dagar"

Sömngångarnätter på vakna dagar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima