Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A szerz okleveles közgazda, aki jó barátságba került Sándor András író-publicistával. Rövid ismeretségük alatt kötetre való levelet váltottak, amelyekben eszmét cseréltek az aktuális politikai eseményekrl, történelmünkrl. A kötet részint Sándor András saját gondolatait, valamint a róla írt írt esszéket tartalmazza.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Prosa letteraria

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633647745

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sándor András, a szabadgondolkodó"

Sándor András, a szabadgondolkodó
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima