Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Bu büyükçe parklarda, isiz siyahlara olduu gibi, bizim Türkiyeli snmaclara da rastlardnz. Sokaklarda ya da parklarda, kafasnda köylü kasketi, üstüne bol gelen ceketi ve pantolonu, uzun sarkk bykl, yal Alevi köylülerine rastlamak insana hüzün verirdi. Kim bilir hangi rüzgâr savurmutu onu köyünden alp bu yabancs olduu diyarlara. Elleri arkasnda, parmaklarna tespihini dolam, ba havalarda, öylece, tek bana dolard. Belki de konuacak birilerini arard... Snamam snmacnn heykeli gibi bir tan ya da bankn üzerine oturmu olurdu. Çaresiz, umarsz, yalnz, ne geldii yere ne kendi içine ne de dilsiz kald bu ülkeye sabilen acl snmacnn..."

Gün Zileli

Gün Zileli'nin 1946-2000 yllarn kapsayan uzun soluklu otobiyografisi elinizdeki bu ciltle tamamlanyor. Önceki dört ciltte, gençlik yllarn, 1960, 1970 ve 1980'lerdeki siyasal mücadelesini anlatan Zileli, bu ciltte 1990 ylnda gidip yaklak on be yln geçirdii Londra'daki "snmac" yaamnn on yln konu ediyor. Yalnzca kiisel anlarn aktarmakla kalmyor, ayn zamanda "göçmenlik" gerçeklerine Türkiyeli bir snmacnn gözünden tanklk etme frsat sunuyor okuyucuya. '90'l yllarn Londras'na ait bir panorama ortaya koymas da cabas
Snmaclar, benzersiz bir yaam anlatsnn beinci ve son halkas. Ayn zamanda Türkiye'nin yakn dönem sol siyasal geçmiinde aktif bir yere sahip olan Zileli'nin Londra'daki Türkiyeli göçmenlerin yaamna içeriden tankl.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/05/2020

Lingua Turco

EAN-13 9789750515224

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Snmaclar"

Snmaclar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima