Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sobre el cel i la terra

Jorge Bergoglio - Abraham Skorka
pubblicato da ROSA VENTS

Prezzo online:
7,99

Les opinions del papa Francesc sobre la família, la fe i el paper de l'Església en el segle XXI.

El cardenal Jorge Mario Bergoglio, des del 13 de març de 2013 papa Francesc, i el rabí Abraham Skorka, rector del Seminario Rabínico Latinoamericano, són dos tenaços promotors del diàleg interreligiós, a través del qual cerquen construir horitzons comuns sense diluir les particularitats que els caracteritzen.

Sobre el cel i la terra és el resultat d'una sèrie de profundes converses que van mantenir de manera alternada a la seu de l'episcopat i a la comunitat jueva Benei Tikva.

Al llarg de les trobades van transitant les més variades qüestions teològiques i terrenals. Déu, el fonamentalisme, els ateus, l'Holocaust, l'homosexualitat, la mort i el capitalisme són alguns dels temes sobre els quals donen a conèixer les seves opinions el nou líder de l'Església catòlica i el prestigiós rabí Skorka.

Dettagli down

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Religione, argomenti generali

Editore Rosa Vents

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/04/2013

Lingua Catalano

EAN-13 9788401389139

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sobre el cel i la terra"

Sobre el cel i la terra
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima