Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Matthew Wallingham on palannut sokeutuneena kotiin toisen maailmansodan taisteluista. Matthew yrittää totuttautua ajatukseen, että hänen tulevaisuuden suunnitelmiensa täytyy muuttua. Matthew löytää tukea yllättävältä suunnalta: Sairaanhoitaja Liz vaikuttaa ymmärtävän häntä paremmin kuin kukaan muu. Liziin liittyy kuitenkin salaisuus, jota sokea Matthew ei voi nähdä. "Sokaiseva rakkaus" on Catherine Cooksonin vuonna 2000 julkaistu romanttinen romaani.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica , Romanzi e Letterature » Fiabe, miti e leggende

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/04/2020

Lingua Finlandese

EAN-13 9788726156225

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sokaiseva rakkaus"

Sokaiseva rakkaus
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima