Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Solo : Berättelser

Bengt Ohlsson
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,57

Femtonårige Lasse är på semester i Spanien med sin mamma och hennes kille Mårten. Snart inser Lasse att han måste göra sig av med Mårten.

En ful banktjänsteman gör ett desperat försök att finna en förbehållslös kärlek.

Journalisten Axel lever bland offren för en dödlig ny drog. I en direktsänd TV-intervju får han sedan tillfälle att ställa drogens uppfinnare mot väggen.

Ett pensionärshem får besök av en föredragshållare som - på effektivast möjliga sätt - vill befria de gamla från deras dödsskräck.

Verkligheten i Bengt Ohlssons berättelser är minerad, och de personer han berättar om kan minst av allt lita på sig själva.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/04/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789100163938

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Solo : Berättelser"

Solo : Berättelser
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima