Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Son aslnda sadece bir balangçt "Bugün benim ölüm yldönümüm. Bir yl önce bugün hayattaydm." Rachel'n, kocas Max ve kzlar Ellie'yle muhteem bir hayat vard. Ta ki otuz alt yanda kalbi durana kadar. Son aralkta kalan Rachel einin ve kznn hayatndan yava yava silinirken eski hayatn çaresizce izler. Onsuz hayatta kalmaya çalan ailesi önce onun ölümünü inkâr eder. Ama sonra artk Rachel'n hayatlarnda olmadn kabul etmeye balar. Ellie hayatnda yeni bir anne figürü ararken Max de hayatna kald yerden devam etmeye karar verir. 

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/06/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786059126076

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Son Aralk"

Son Aralk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima