Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Toros dalarnda yöre halknn uursuz sayd, bu yüzden kimselerin gitmedii bir kanyon ve burasn yurt edinmi, türünün son örnei, yaamnn son demlerini süren bir pars. Bir gün balarnda Ali Hoca ve bir grup üniversite örencisi bu kanyonu kefe gelir.

Bir yanda, yaamn Anadolu'nun son kalan parslarn bulmaya adam, ayn zamanda aktif bir çevre savaçs ve gerçek bir bilim insan olan Ali Hoca. Bir yanda da en büyük düman insanolu ile son bir mücadele yaparak, bitmekte olan yaamna görkemli bir veda etmeyi düünen, bu dalarn gerçek efendisi olan bir pars.

Biri dalarn birisi ehirlerin iki yalnz varl bu kanyonda bir araya gelerek ortak bir kaderi paylarlar.
Arka planda son yllarda giderek derinleen ekolojik tahribat ve sosyal sorunlaryla bir Türkiye manzaras.

Anadolu'nun hoyratça yok edilen doasna bir at ve ekolojik bir manifesto.

Doann sessiz çlna duyarsz kalmayanlar için...

"...Ali Hoca ve Pars göz göze geldiler. Parsn gözleri, ay nda mücevher gibi parlyordu. Birbirlerinin düüncelerini okuyorlard sanki. Bir an kendisi Pars; Pars da Ali Hoca olmu gibiydi. Parsn ne yapmak istediini anlad. Bu hayvan, kendisini öldürtmek istiyordu ve bunun için de kendisini seçmiti."

nce Kapak:

Sayfa Says: 210

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 175

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785952480

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Son Pars"

Son Pars
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima