Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ülkemizde insan haklar her zaman güncelliini korumutur. Ne yazk ki hukuk fakültelerinde standartlam bir insan haklar eitimi verilememektedir. Bu eserde yirmi yl akn bir süredir yürüttüüm insan haklar dersleri ve uygulamaya ilikin deneyimlerimi özlü bir ekilde bir araya getirdim.
Eser AHM'e yaplan müracaatlarda bir bavuru kitab özelliine sahiptir. Bu nedenle hem hukuk fakültesi örencileri hem de hâkim, savc ve avukatlar için zihinlerinde beliren birçok sorunun açk cevabna buradan ulamak mümkündür. Bunun yan sra mezun örencilerimize yol gösterici dört ayr testi de ekledik. Özellikle A snf kadrolar için snava girecek olanlar bu sorulardan yararlanabilir. Amacmz ciltler dolusu okumaya vakit bulamayan uygulamaclara katkda bulunmak ve kuramsal alanda belirsiz sorularn özlü cevaplarn vermektir.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Diritto » Edilizia Sicurezza Ambiente » Ambiente

Editore Astana Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/06/2020

Lingua Inglese

EAN-13 1230003959510

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sorular ve Uygulamasyla AVRUPA NSAN HAKLARI SÖZLEMES"

Sorular ve Uygulamasyla AVRUPA NSAN HAKLARI SÖZLEMES
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima