Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sosyal Alarn artc Gücü

Derya Yuksek - James H. Fowler - Nicholas A. Christakis
pubblicato da VARLIK

Prezzo online:
3,49

Sosyal Alarn artc Gücü, insan topluluklarnda ilikilerin Etkilemenin Üç Derecesi Kural ile olutuunu gösteriyor: bizden üç derece uzakla kadar çevremizdeki kiileri etkiliyor ve onlardan etkileniyoruz, üstelik bu kiilerin çounu tanmyoruz bile. Örnein arkadanzn arkadann arkada, mutluluunuz üzerinde cebinizdeki 5.000 dolardan daha fazla etki yaratabiliyor. Finans oyunlarnn, yeme bozukluklarnn, madde kullanmnn ve toplu intiharlarn, ama ayn zamanda oy vermenin, yaratcln, özverinin ve "geliigüzel" iyiliklerin de temelinde sosyal alarmz yatyor. Geni kitleleri etkilemenin yolu, özellikle bu çada alarn merkez noktalarndaki insanlara erierek mesaj yaymalarn salamaktan geçiyor.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Varlik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/05/2015

Lingua Turco

EAN-13 9789754345001

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sosyal Alarn artc Gücü"

Sosyal Alarn artc Gücü
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima