Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bat, tarihte elde ettii konumu, toplumlar aras ilikilerden bamszlatrarak, kendi iç dinamikleri ile açklamak istemektedir.

Snfl toplumsal yapy ve Protestanl öne çkaran Max Weber'in açklamalarnn Bat içindeki anti-sosyalist cephe tarafndan benimsenmesi de bundandr.

Burada garip olan, toplumlar aras ilikilerde sömürülen, halk Müslüman olan ülkelerde de bu açklamalara sahip çklmasdr.

Max Weber'in sosyal bilimlerde metot üzerine yazd üç makaleden oluan bu kitap, sahip çktmz açklamalarn gerçekliini ve temellerini sorgulamak açsndan bize önemli bir frsat sunmaktadr.

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 169

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Ta Mektep Yaynclk

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Ta Mektep Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786002115

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sosyal Bilimlerde Metodoloji Üzerine"

Sosyal Bilimlerde Metodoloji Üzerine
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima