Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A végs háború után, a két teljes éven át tartó nukleáris tél alatt, amikor a milliótonnányi lebeg por eltakarta a napot, a földet vastag hó borította. A háború túléli között aratott a halál. Megfagytak, éhen haltak, vagy egymást ölték a konzervekért, a hó alól kiásott tetemekért. Ha emberé volt, talán nem ették meg, de nem mindenki válogatott ennyire. A hatodik esztendben tisztult ki végleg a leveg, hullottak le az utolsó porszemek. Beköszöntött az ultraibolya tavasz, és rettenetes ervel felragyogott a nap. A lilásvörös, szemeket kioltó, a brt húsig perzsel, gyilkos nap.
Az élet több évtizedes vajúdás után alkalmazkodott, megújult, ugyanúgy, mint az emberek, ám ennek nagy ára volt

Dettagli

Generi Non definito

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155859571

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sápadtak"

Sápadtak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima