Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sprog pa universitetet


pubblicato da Aarhus University Press

Prezzo online:
11,52

De danske universiteter kan ikke lAengere kun betragtes som nationale insitutioner men er i stigende grad en del af et globalt samfund. For at kunne sikre et hojt niveau i undervisning og forskning er det nodvendigt for universiteterne at rekruttere internationale forskningssamarbejder og bidrage til udbud af internationale fAellesuddannelser. Denne udvikling har konsekvenser for undervisnings- og forskningssproget pa universiteterne, som i stigende grad er engelsk. Det har saledes ogsa konsekvenser for de sproglige krav, der stilles til undervisere og studerende, og for universiteternes prioritering af andre fremmedsprog end engelsk.Dette nummer af Sprogforum handler om sprog pa universitetet - sprog som den akademiske verdens arbejdssprog og sprog som fag. Nummeret beskAeftiger sig med centrale emner, der relaterer sig til internationaliseringens konsekvenser for arbejdssproget pa universitetet. Derudover indeholder nummeret artikler, der giver eksempler pa, hvordan der arbejdes i andre sprogfag end engelsk pa universitetet, og som diskuterer de udfordringer og udviklingsmuligheder, der ligger i disse fag.

Dettagli

Generi Lingue e Dizionari » Insegnamento e apprendimento delle lingue » Linguistica, Semiotica e Semiologia

Editore Aarhus University Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/03/2010

Lingua Danese

EAN-13 9788771247084

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sprog pa universitetet"

Sprog pa universitetet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima