Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sproget

Hans Arndt
pubblicato da Aarhus University Press

Prezzo online:
18,61
19,51
-5 %
19,51

Malet med bogen er at fortAelle om sproget - hvordan det er bygget op, og hvordan det bruges. Om lyd og skrift, ord og udsagn. Om historien bagved, om sproget i samfundet, om det videnskabelige studium af sproget. Sproget er et stykke vAerktoj, det fineste og mest komplicerede, vi har. Alligevel handterer vi det med stor behAendighed, blot fordi vi er vokset op med det. Det er det, der er mirakulost.Bogen er skrevet for den almindelige sproginteresserede lAeser, og eksemplerne er hovedsagelig danske, selv om der undervejs ogsa, til orientering og sammenligning, henvises til andre sprog. UNIVERS vil hvert ar prAesentere nye titler, hvori forende forskere vil prAesentere deres forskningsfelt under en bred overskrift. Bogerne bliver relativt lettilgAengelige og vil forst og fremmest henvende sig til velorienterede personer uden for det enkelte forskningsomrade - eller med en fremtid inden for det.UNIVERS bygger pa en tro pa, at topforskerens faglige overblik og specialviden er den rigtige basis for at skrive om bredere emner og sAette et personligt prAeg pa fremstillingen. Bogerne bliver altsa personlige, men ikke polemiske; de skal kunne lAeses med udbytte om fem eller ti ar, selvom diskussionerne i forskningsmiljoet har flyttet sig.UNIVERS er et forsog pa at genopvAekke eller stimulere en tradition for dannelse, dvs. for bred tvAerfaglig indsigt, der kan danne udgangspunkt for kvalificerede diskussioner om samfundsforhold og udviklingen.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia dell'Europa

Editore Aarhus University Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/12/2003

Lingua Danese

EAN-13 9788771247114

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sproget"

Sproget
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima