Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sproghistorie og sprogtypologi


pubblicato da Aarhus University Press

Prezzo online:
11,01
11,52
-4 %
11,52

Dette nummer af Sprogforum er det tredje i en rAekke, der tager afsAet i forlobet i Almen Sprogforstaelse, som indgar i grundforlobet i det almene gymnasium efter reformen fra 2005. Vi har i dette nummer sat fokus pa flere aspekter: hvilken gavn kan eleverne have af at fa sproghistorisk indsigt, og hvordan kan man bygge bro mellem gymnasiets undervisning og de videregaende uddannelser? Flere af artiklerne i dette nummer peger i den sammenhAeng pa det paradoksale i, at man stort set har afskaffet disciplinen sproghistorie pa de videregaende sproguddannelser, mens man har indfort den som noget helt nyt i gymnasiet. Et andet aspekt har vAeret onsket om at inddrage sprogtypologi som et emne, der vil kunne give eleverne nogle helt andre tilgange til begrebet sprog. I de fleste klasser i folkeskolen og i gymnasiet sidder der i dag elever med en baggrund i sprog, der ikke horer hjemme i det indoeuropAeiske, og som har helt andre mader at opbygge ytringer pa. Med fokus pa sprogtypologi vil man kunne fa eleverne til at fa indsigt i og reflektere over sprogenes forskellighed. Dertil kommer, at der i ungdomsuddannelserne ogsa undervises i ikke-indoeuropAeiske sprog, hvor det sprogtypologiske automatisk kommer pa banen.

Dettagli

Generi Lingue e Dizionari » Insegnamento e apprendimento delle lingue » Linguistica, Semiotica e Semiologia

Editore Aarhus University Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/08/2010

Lingua Danese

EAN-13 9788771247152

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sproghistorie og sprogtypologi"

Sproghistorie og sprogtypologi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima