Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Stad der nevelen
Stad der nevelen

Stad der nevelen

Carlos Ruiz Zafón
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
11,99

Postume afsluiting van Zafóns levenswerk en een uitbreiding op het universum van 'Het Kerkhof der Vergeten Boeken'. Na de voltooiing van zijn levenswerk, het vierluik `Het Kerkhof der Vergeten Boeken', wilde Carlos Ruiz Zafón die wereld afsluiten met een verhalenbundel. Voor hem was dit werk zijn blijk van waardering voor zijn lezers. Nu wordt het vanwege het postume karakter ook een eerbetoon aan de auteur zelf. Stad der nevelen is een uitbreiding van de literaire wereld uit `Het Kerkhof der Vergeten Boeken'. De personages, de geschiedenis van de mythische bibliotheek en de sfeer worden er verder in uitgediept. Vervloekte schrijvers, visionaire architecten, verborgen identiteiten en spookachtige gebouwen zullen ons opnieuw naar het zafóniaans universum brengen: een fascinerende plek, gehuld in duisternis en nevel.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica » Romanzi contemporanei » Racconti e antologie letterarie

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 15/06/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789044932782

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Stad der nevelen"

Stad der nevelen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima