Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jamie Gabriel stapt s morgens vroeg in een buitenwijk van Indianapolis op zijn fiets om kranten te bezorgen. Onderweg verdwijnt hij zonder een spoor achter te laten. Veertien maanden later staan zijn ouders Paul en Carol op het punt de hoop te verliezen dat de politie hem ooit nog terug zal vinden. Dan komen ze priv├ędetective Frank Behr tegen, een reus van een vent die gewoonlijk geen uitzichtloze zaken aanneemt, maar nu persoonlijk geraakt wordt door een link met zijn verleden. Hij begint een onvermoeibare zoektocht die even gevaarlijk als emotioneel en huiveringwekkend is. En die lezers op het puntje van hun stoel zal houden.

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/03/2010

Lingua Olandese

EAN-13 9789020417449

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Stad van de zon"

Stad van de zon
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima