Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hongerwinter 1945. De Amsterdamse Hans wordt tegen zijn zin door zijn ouders naar Texel gestuurd. Hij moet met zijn beste vriend, Herman, mee naar zijn oom op het eiland om aan te sterken. Op Texel is wel nog eten. Hans heeft al geen zin, en als ze aan de overkant worden opgehaald door meester Jan, blijkt die nog een moffenvriend te zijn ook! Maar als Hans langer op het eiland blijft, ontdekt hij dat niet alles is wat het lijkt. En net als de Duitsers verslagen lijken, breekt er een nieuwe oorlog uit: de Georgische Russen die in het Duitse leger zijn ingelijfd, komen in opstand.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa storica

Editore Lemniscaat B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/02/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789047750673

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Stamppot met kogels"

Stamppot met kogels
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima