Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Stigfinnaren [The Pathfinder, 1840] av James Fenimore Cooper.

James Fenimore Cooper [1789 - 1851], född i New Jersey, USA, var en amerikansk författare verksam under första hälften av 1800-talet. Efter studier på Yale University tjänstgjorde Cooper i den amerikanska flottan vilket också kom att påverka hans författarskap. Cooper är mest känd för sina böcker om den amerikanska ursprungsbefolkningen och kanske främst för Den siste mohikanen [1826].

Dettagli

Generi Non definito

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/02/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789178933884

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Stigfinnaren"

Stigfinnaren
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima