Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Storm over Villa Elbstrand

Charlotte Jacobi
pubblicato da People'sPress

Prezzo online:
23,49
24,73
-5 %
24,73

Det 20. arhundredes dramatiske begivenheder skaber bølgegang for den hamborgske rederifamilie Nieland og deres tjenestefolk i Villa Elbstrand. Men midt i krigstiderne spirer kærligheden og habet om forandring. Året er 1960, og selvom Anden Verdenskrig for længst er overstaet, er familien i Villa Elbstrand stadig mærket af dens tragiske følger. Selv den nye generation ma se i øjnene, at fortiden er en uomgængelig del af deres tilværelse, og at en atomkrig kan blive realitet. Isabel Torres, barnebarn til Sofie Timmlein og Edith Nieland, er endelig kommet i lære som journalist. Under en efterforskning gør hun dog en ubehagelig opdagelse, som vækker de spøgelser til live, som familien troede var manet bort. I mellemtiden er Isabels kusine og bedste veninde, Rosa Timmlein, rejst til Østtyskland for at forfølge bade sin store kærlighed og drømmen om at blive skuespillerinde. Men da Muren i 1961 opføres, er Rosa pludselig afskaret fra sin familie i Vesten, og kun ét presserende ønske star tilbage: et liv i frihed. Storm over Villa Elbstrand er det afsluttende bind i trilogien.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa » Narrativa d'ambientazione storica , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa » Romanzi rosa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici

Editore People'spress

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/02/2024

Lingua Danese

EAN-13 9788775938018

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Storm over Villa Elbstrand"

Storm over Villa Elbstrand
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima