Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Strandhugg i svensk poesi : Femton diktanalyser

Eva Wilsson - Lars Gustafsson
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,52

Under några år på sextiotalet var Lars Gustafsson redaktör för en litterär tidskrift, och refuserade då naturligtvis stora mängder av poesi. Ibland hände det att någon poet, som hade refuserats alltför många gånger blev otålig och skrev och frågade hur egentligen en dikt skulle se ut för att vara bra poesi. Den här lilla boken innehåller Lars Gustafssons svar. Dikturvalet som ligger till grund för dessa analyser sträcker sig från Stormaktstidens allra tidigaste poesi till våra dagar.

Lars Gustafsson, född 1936, debuterade 1957 med romanen Vägvila och har sedan dess utkommit med ett åttiotal böcker, däribland romaner, diktsamlingar och essäsamlingar.

Strandhugg i svensk poesi publicerades första gången 1976.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Letteratura, storia e critica

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789100162481

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Strandhugg i svensk poesi : Femton diktanalyser"

Strandhugg i svensk poesi : Femton diktanalyser
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima