Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Strindberg : Ett liv

Per Olov Enquist
pubblicato da Norstedts

Prezzo online:
5,86

Ett generellt problem när vi avläser August Strindberg är vad var liv, eller dikt, och vad döljer sig bakom Strindbergs olika ansikten? I enastående hög grad sammanflöt liv och dikt hos honom, och det har alltid skapat problem för dem som velat tolka hans texter.

Somliga säger: läs enbart hans texter. Andra har hävdat att han iscensatte sitt liv, inklusive katastrofer, för att få material att skapa sin konst; det är säkert nästan nonsens - nästan - men ett uttryck för den förvirring som gärna drabbat den som velat tolka relationen mellan August Strindbergs liv och dikt.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Norstedts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/11/2014

Lingua Svedese

EAN-13 9789113065359

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Strindberg : Ett liv"

Strindberg : Ett liv
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima