Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Suç ve Ceza

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
pubblicato da Sis Yaynclk

Prezzo online:
1,51

Roman ilk olarak 1866'da Rus Habercisi adl edebiyat dergisinde yaymlandktan sonra cilt hâline getirilmitir. Yazarn en uzun ikinci roman olma özellii tar. Bununla birlikte yazarn olgunluk döneminin ilk büyük romandr. Roman Rodion Romanovich Raskolnikov'un ahlaki ikilemlerine odaklanr. Raskolnikov nefret edilen, kötü bir tefeciyi öldürecektir. Böylece finansal problemlerini çözerken ayn zamanda dünya kötü, deersiz bir parazitten temizlenecektir. Raskolnikov, daha yüksek bir amaca hizmet eden bir cinayetin kabul edilebilir olduuna inanr.

Yazar, özellikle en günahkar görülen karakterleri inanca yöneltmitir. Kimlikler deil, kiilikler önemlidir mesaj da verilmitir. Suç Nedir? Ceza Nedir? Amaca ulamak için her yol mubah mdr? Asl suçlu kim? Toplum mu? Bu gibi sorular düündüren yazar, her okurun kendi inançlarna, hayata bak açsna göre yorumlayabilecei, fikir edinecei bir üslûp takip etmitir.

nce Kapak:

Sayfa Says: 720

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 507

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Sis Yaynclk

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Sis Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785917908

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Suç ve Ceza"

Suç ve Ceza
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima