Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dostoyevski'nin Rusya'y, Rus halkn gözlemleyerek içlerinden çekip çkard Raskolnikov hem yazarn hem de edebiyat tarihinin en karanlk karakteridir. Yoksulluunun güzel ve parlak bir hayat kurmasna izin vermeyeceine inanan genç bir hukuk örencisinin, yal tefeci kadn öldürüp parasn çalmay planlamasyla balayan hikâyesi, Raskolnikov'un ikilemlerinden, iç çatmalarndan hareketle insanla sorduu ahlaki ve felsefi sorularla edebiyat baka bir boyuta tamtr.

Suç ve Ceza yaymland 1866 tarihinden bu yana, modern insana yaklamyla ve sorduu can alc sorularla güncelliini hiç kaybetmedii gibi, edebiyatn çtasn eriilmesi güç bir seviyeye yükseltmitir. Dostoyevski'nin dehasn tüm yönleriyle yanstt roman, bir suçun psikolojik kayddr ayn zamanda.

"Ak ilk defa yaamak gibi, denizi ilk defa görmek gibi, Dostoyevski' yi kefetmek de insann hayatnda önemli bir tarihtir."

JORGE LUIS BORGES

(Tantm Bülteninden)

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750744082

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Suç ve Ceza"

Suç ve Ceza
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima