Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Svamparnas planet : Det uråldriga nätverket som bryter ner och bygger upp vår värld

Jesper Nystrom
pubblicato da Bonnier Fakta

Prezzo online:
11,69

"Varför kan man odla champinjoner men inte kantareller?" Under en svamputflykt får Jesper Nyström en till synes enkel fråga från sin dotter. Han är biolog och vetenskapsjournalist men vet inte svaret. Det blir starten på en resa som tar oss både ner i urberget och ut i världsrymden. Ny forskning visar att svampen är en livsform som kan vara miljardtals år äldre än man trott. Och den är en mästare på kommunikation! Svampar kan vara både våra värsta fiender och våra bästa vänner, och trots att de är närmare släkt med djur än med växter är deras liv till stora delar ett mysterium. Välkommen till Svamparnas planet!

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bonnier Fakta

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/10/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789178872435

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Svamparnas planet : Det uråldriga nätverket som bryter ner och bygger upp vår värld"

Svamparnas planet : Det uråldriga nätverket som bryter ner och bygger upp vår värld
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima