Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Swedbank - Penningtvätten och lögnerna

Birgitta Forsberg - Niklas Lindblad
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
15,23

Birgitte Bonnesen gick från hyllad, sommarpratande bankchef till brottsmisstänkt. Hennes fall blev stort precis som Swedbanks.
Hur kunde en svensk folkrörelsebank bli störst i de baltiska staterna och tvätta blodspengar förskingrade av kriminella och ryska statstjänstemän? Pengar som kan vara stulna från Ukrainas statskassa? Banken misstänks för omfattade ekonomisk brottslighet. Handlade det om berått mod, naivitet eller bristande rutiner?
Swedbank gick nästan omkull i krisen i början av 1990-talet och var illa ute under finanskrisen 2008 2009. I början av 2019 går banken in i sin tredje stora kris. Hur hamnade man där och vilken roll spelade egentligen Bonnesen?

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/09/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789179033699

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Swedbank - Penningtvätten och lögnerna"

Swedbank - Penningtvätten och lögnerna
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima