Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Syndavargen

Jan-Erik Ullstrom - Emma Graves
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
10,49
10,96
-4 %
10,96

Före detta polisen Birger Nilsson har sadlat om till lantbrukare, men tillsammans med unga praktikanten Sophia löser han ända brott pa den västgötska landsbygden. En vargattack har drabbat farägare i trakten. Men är det verkligen vargens verk, eller döljer det sig nagot mer kusligt bakom de blodiga sparen i hagarna? När en man sedan hittas död i skogen star det ställt utom alla tvivel att vargen är skyldig. Men samtidigt som vargdebatten exploderar, inser Birger och Sophia att allting inte är som det verkar.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/05/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789189804036

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Syndavargen"

Syndavargen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima