Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Verset ma már csak önmagának ír az ember" - jegyezte meg egyszer egy felolvasói esten Kukorelly Endre. Ám Varró Dániel, Zalán Tibor, Parti Nagy Lajos példája azt mutatja, hogy mégsem. S ebbe a sorba tartozik Jónás Tamás is. Költõi világában mazda dörmög a csöndre, viharcos a lélek, hisz megcsókolta a korcs halál, igaz, a kíntól néhány centire És megtörténik a csoda: van, ami nincs. Még meglepõbb és szívmelengetõ, hogy a versek érthetõek. Szegény Prágai Tamás, aki egy egész könyvet, Hogyan olvassunk modern verseket? címût szánt a kérdés megértésének és megmagyarázásának. Jónás Tamás lírájához nem kell posztmodern halandzsa-útmutató, versei letisztultak, emberiek. Engem a hetvenes évek Ladányi Mihályára (Csillagok kutyaláncon), vagy Nagy László Versben bujdosó címû kötetére emlékeztetnek. Jónás Tamás versei, kora ellenére, formailag változatosak, lírája fegyelmezett, de indulataiban kamaszos. Most aztán ebbõl a verseskötetbõl megértheti mindenki, mit érzett Karinthy, amikor találkozott azzal a bizonyos fiatalemberrel. Tudjuk, minden egész eltörött, Jónás Tamás mégis megírja versét (Távirat) az Emberekhez. A megsemmisüléssel a teremtést állítja szembe: Az elesettek jegyzetfüzetébe / hadd firkantsak még verset, ellenállót. / Ha borzasztó megváltás történne. / Legyen a felejtés a szertemállóbb." Legyen ez a kötet fõhajtás a hétszeri csoda elõtt, aminek magyar költészet a neve.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633980194

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Szeres versek"

Szeres versek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima