Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A század els felének neves nyelvésze e klasszikus mvében filológiai alapossággal és szórakoztató leleménnyel követi nyomon az udvarias érintkezés szavainak jelentésváltozásait. Tudóshoz méltó pontossággal és szellemes könnyedséggel ír a magázás történetérl, a szerelmes" szó jelentésváltozatairól stb. Hogyan fejezték ki tiszteletüket egymás látogatásakor vagy levélben eleink? Miként lett az udvarol" szó a király udvarában tartózkodásól a nk körül forgolódás, széptevés szava? - és még számos érdekes fejezet az udvariasság, az emberi érintkezés történetébl.

Dettagli

Generi Politica e Società » Controversie etiche » Problemi e controversie etiche » Problemi e Processi sociali » Problemi sociali

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633647523

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Szállok az Úrnak"

Szállok az Úrnak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima