Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tajemnica cierpicego zugi

Mitch Glaser
pubblicato da Wydawnictwo Bogulandia

Prezzo online:
9,99

Szukasz sensu upywajcych Ci dni, a moe chcesz pogbi swoj duchowo? Ksika Mitcha Glasera zapozna Ci z rozdziaem Biblii Hebrajskiej, który ma moc tak wielk, e cakiem zmieni Twoje ycie!

Masz pytania zwizane z sensem ycia i duchowoci? Moe ju czas, aby zwróci si do samego róda i ponownie przemyle swoj relacj ze Stwórc? Ksika «Tajemnica cierpicego Sugi. Izajasz 53» pomoe Ci rozpocz Twoj osobist yciow pielgrzymk i zapozna Ci z rozdziaem Biblii Hebrajskiej, który moe zrewolucjonizowa Twoje ycie!

Izajasza 53 czyni przesanie Biblii zrozumiaym. Ksika w praktyczny i rzeczowy sposób wyjania, jak nawiza zwizek z Bogiem. Ujawnia nieoczekiwany klucz umoliwiajcy tak wi ze Stwórc, dziki której czowiek jest w stanie dowiadczy wewntrznego pokoju" - Steve z Manhattanu

Poszukiwaem Boga, a wtedy przyjaciel poleci mi przeczytanie 53. rozdziau Ksigi Izajasza w Biblii Hebrajskiej. Wkrótce opisywana tam posta Sugi Pana zawadna moj dusz w sposób, którego zupenie si nie spodziewaem!" - Robynne z New Jersey

Czytaem 53. rozdzia Ksigi Izajasza i kompletnie odmieni on moje ycie! W kocu udao mi si poj, co powstrzymuje mnie przed nawizaniem osobistej relacji z Bogiem. Ten rozdzia da mi nadziej graniczc z pewnoci!" - Menachem z Brooklynu

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Wydawnictwo Bogulandia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2015

Lingua Polacco

EAN-13 9788363097257

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tajemnica cierpicego zugi"

Tajemnica cierpicego zugi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima