Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tant Bruns födelsedag

Elsa Beskow
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
0,00

Tant Brun fyller ar! Petter och Lotta förbereder en speciell föreställning tillsammans med Farbror Bla för att fira och Tant Grön och Tant Gredelin planerar att köpa en vacker födelsedagspresent. Men när Tant Bruns klänning försvinner, tror Farbror Bla att den berömda tjuven Lasse-Maja kan vara inblandad. Nu maste de snabbt hitta klänningen och lösa mysteriet innan det är för sent att fira Tant Bruns födelsedag pa ett riktigt festligt sätt!

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Classici » Temi personali e sociali » Famiglia e relazioni

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/04/2023

Lingua Svedese

EAN-13 9788727031675

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tant Bruns födelsedag"

Tant Bruns födelsedag
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima