Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tarih Boyunca Yemek Kültürü

Murat Belge
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
4,32

Yemek yemek de bal bana bir kültür, bir yaam biçimi aslnda. Hani "Bana ne yediini söyle, sana kim olduunu söyleyeyim" denecek kadar belirgin farkllklar var her toplumun yemek kültüründe. nsanolu var olmaya baladndan itibaren doada gördüü her canly nasl yiyecee dönütürebileceinin hesabn yapm sanki. Doal olan her eyin ilk haliyle yenmesi mümkün deil muhakkak, hatta öldürücü zehirler tayan bile var. lk yenmeye balayan bal mesela, düünün kaç kii telef oldu o bal almak için ardan korunmay örenene kadar. Zehirli bitkileri zehirlerinden arndrp yemenin yolunu bulmak için insanolunun gösterdii inat da olaslkla büyük zayiata sebep oldu. Ama sonuçta, binbir yol deneyerek, her kültür bugünkü zengin yemek yeme alkanlklarn yaratt. imdi bütün dünyada birbirinden lezzetli, zengin yemek kültürleri var, ama kaynaklar artk o kadar zengin deil, bu da bizim açgözlülüümüzün bir sonucu. Latif Demirci'nin çizgileriyle zenginletirdii Tarih Boyunca Yemek Kültürü bizi belli bal bütün yemek kültürleri konusunda bilgilendirirken elendiriyor da. tahmz açt da ayr bir konu tabiî.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/05/2020

Lingua Turco

EAN-13 9789750519604

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tarih Boyunca Yemek Kültürü"

Tarih Boyunca Yemek Kültürü
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima