Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yirminci yüzyln son on yllar, "tarihin sonuna" veya belirli bir tarihin sonuna ve bir bakasnn balangcna dair saysz öngörülere tank oldu. Bir sonu hissetmek her zaman bir balangcn kokusunu almaktr. Bu öngörülerden en az üçü, konularnn ilgi çekiciliine binaen, kkrtc güçleri ve perspektiflerinin genilii sebebiyle sol açsndan önemini koruyor. Dahas, Francis Fukuyama, Eric Hobsbawm ve Perry Anderson gibi isimler, tarihsel maddeciliin kurucu metni Komünist Manifesto'nun 150. yl dönümünde kapitalist "küresellemenin" öngörücüsü olarak övülen Marx'n ortaya koyduunun aksi yönünde bir gidiat tarif eden bir tutum takndlar.
Tarihin Sonlar birbirine zt konumlardan (biri yeni-muhafazakâr, üçü farkl çizgilerde sosyalist) ve birbirinden farkl zeminlerden ileri sürülen bu tarihsel panoramalar ele alyor. Her bir bölüm, yazarlarn dier yazlar ile ilikilendirildiinde ayr birer bütün olarak deerlendirilebilir. Ancak burada, bir birinden habersiz bir dörtlü gibi duruyorlar.

nce Kapak:

Sayfa Says: 144

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 128

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Versus

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Versus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785949749

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tarihin Sonlar"

Tarihin Sonlar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima