Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Zizek için Tarkovski'yi ilginç klan onun filmlerindeki özgün biçimdir. Tarkovski maddi unsurlar zamann kendisi olarak kullanr ama aniden en içsel alana ilikin olan zamann melankolikliini, belirsizliini bize hissettirir. Zizek'e göre Tarkovski'de gerçekliin tam da maddi dokusunun dalmasyla ruhani bir derinlie ulalr. Tarkovski, kendimizi maddi gerçekliin üstüne yükselterek ulatmz standart ruhani motiflerin ötesine, daha derin, daha önemli deneyimlere sürükler bizi. Tarkovskici mntkada özel hiçbir ey yoktur, her ey ayn ve bildiimiz gibidir. te tam da bu sebepten inançlarmz, korkularmz, iç dünyamza ait eyleri buraya yanstabiliriz. Lacanc psikanalizin araçlaryla Tarkovski'nin materialist bir yorumunun da mümkün olabilecei tartlyor bu metinde.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 120

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 69

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Encore

Dettagli

Generi Cinema e Spettacolo » Cinema » Stili e generi » Teoria e critica

Editore Encore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785983279

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tarkovski"

Tarkovski
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima