Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Taurus blogja

Lipcsey Emke
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
4,43

A regény egy blogportál néhány tagjának életét követi. A történet a blogokon, üzenfakra írt üzeneteken, msn-eken és skype-beszélgetéseken keresztül tárul fel. A résztvevk többnyire fiatalok, más-más társadalmi háttérrel rendelkeznek. A blogportál, a haBlog azonban szorosan összefzi ket, és nagyobb befolyást gyakorol életükre, mint bármelyikük is sejtette volna.A szálak taurus kezében futnak össze, ?keveri a kártyákat"". A sok váratlan fordulatot tartalmazó regényben egyre jobban összekuszálódik a blogozók élete, és egyre jobban feltárul elttünk gondolkodásmódjuk, érzésviláguk. A több szálon futó történet céltudatosan halad a vég felé, ahol a nagy leleplezéseken kívül újabb kérdésekkel zárul le a regény.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/02/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632272900

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Taurus blogja"

Taurus blogja
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima